1.Spôsob objednávania

Objednávku tovaru je možné urobiť on-line priamo na našej stránke. Ak stránka nefunguje ( čo sa môže stať ), môžete objednávku zaslať na našu e-mailovú adresu info@loveat.sk . 

2. Povinnosti predávajúceho

Zákazníkom sa zaväzujeme dodať:

  • Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.
  • Tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR.
  • Tovar, ktorý bude kvalitne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

Nezodpovedáme za:

  • Za poškodenie zásielky zavinené poštou alebo kuriérom.
  • Oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou alebo kuriérom.
  • Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.
  • Prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (pestovateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.
  • Výber tovaru zákazníkom. Ak po prevzatí zásielky zákazník zistí, že tovar už má alebo nezodpovedá jeho predstavám. Takýto tovar nemôžeme považovať za oprávnenú reklamáciu.

3. Povinnosti kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje, objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek chýb nám tieto chyby bezodkladne oznámiť. Zaplatiť za tovar kúpnu cenu (cena tovaru + poštovné ) vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.

4. Bezpečnosť a ochrana informácií

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné a budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s Kupujúcim, marketingových akcií predávajúceho (a tých vykonávaných so zmluvnými Partnermi predávajúceho) a preverenie bonity, dôveryhodnosti a platobnej morálky kupujúceho na základe tohto preverenia tak môže byť zo strany predávajúceho vykonaná Kupujúcemu špeciálna ponuka. Žiadne z poskytnutých osobných údajov nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a podobne s výnimkou uvedenou nižšie a situácie súvisiace s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena, čísla účtu a adresy dodania), či špeciálnych marketingových akcií. Predávajúci postupuje tak, aby subjekt údajov neutrpel ujmu na svojich právach, najmä na práve na zachovaniu ľudskej dôstojnosti a tak isto dbá na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života subjektových údajov. Všetky osobné údaje, ktoré sú poskytnuté dobrovoľne Kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky, marketingových akcii predávajúceho, prevereniu bonity, dôveryhodnosti a platobnej morálky kupujúceho sú zhromažďované, spracovávané a archivované v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení, jedná sa najmä o meno, priezvisko, adresu, dátum narodenia, a/alebo rodné číslo, telefónne číslo, e-mailovú adresu, podpis prípadne biometrický podpis. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas k zhromažďovaniu a spracovávaniu týchto osobných údajov pre účely splnenia predmetu uzatváranej kúpnej zmluvy, využitie pre marketingové účely predávajúceho (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a to i prostredníctvom tretích strán, telemarketing, sms) a za účelom preverenia jeho bonity, dôveryhodnosti a platobnej morálky, a to až do doby písomného vyjadrenia Kupujúceho o nesúhlasu s týmto spracovaním zaslaným na adresu Lead SK s.r.o., Wolkrová 19Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01. Za písomné vyjadrenie sa v tomto prípade považuje aj forma elektronická, najmä prostredníctvom kontaktného formulára.

Kupujúci berie na vedomie, že svoje údaje poskytnuté Lead SK pre marketingové účely poskytuje e-shopu dobrovoľne. Súhlas so spracovaním osobných údajov udelný Lead SK pre marketingové účely je platný pre obdobie 7 rokov, najneskôr však do odvolania súhlasu Kupujúcim.

V rámci reklamačného konania sú od zákazníkov vyžadované nasledujúce údaje: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo e-mail a podpis či biometrický podpis. Všetky takto získané osobné údaje sú spracovávane výhradne za účelom nevyhnutným pre vybavenie reklamácie a v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení.

Kupujúci má právo prístupu k svojím osobným údajom a právo na ich opravu vrátane práva požadovať vysvetlenie a odstránenie chybného stavu a ďalších zákonných práv k týmto údajom.

 

5. Ceny tovaru

Ceny uvedené na našej internetovej stránke sú platné v čase objednania tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb. Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až pripísaním celej kúpnej ceny na bežný účet predávajúceho alebo uhradením dobierky. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke, a ktorá slúži zároveň aj ako záručný list.

6. Dodacie podmienky

Objednávky vybavujeme priebežne. Orientačná doba expedície je do 24 hodín od dátumu objednania. Môže sa však stať, že napriek našej maximálnej snahe, je Vami zvolený tovar dočasne vypredaný. Túto informáciu Vám zašleme emailom.

7. Termín dodania

Dodacia lehota je v rámci Bratislavy do 1-2 dní, zvyšné objednávky zaslané prostredníctvom Slovenskej pošty alebo kuriérom vám posielam v čo najkratšom možnom čase po obdržaní objednávky. V prípade, že objednaný tovar nebude možné zaslať podľa vyššie uvedenej dodacej lehoty, oznámime Vám predpokladaný termín dodania a vyžiadame si Vaše odsúhlasenie.

8. Spôsob dodania

Objednaný tovar zasielame cez Slovenskú poštu. Ku každej objednávke prikladáme faktúru, ktorá slúžia zároveň ako dodací list.

9. Poštovné

Účtujeme podľa aktuálne platného cenníku prepravcu Slovenskej pošty SR alebo kuriéra prepravnej spoločnosti GLS SR, ak nie je dohodnuté inak.

10. Platba za tovar

V prípade veľkoodberateľo,v pri platbe na účet - či cez prevodný príkaz alebo priamy vklad, je potrebné uviesť číslo vašej faktúry ako variabilný symbol. V prípade nákupu cez ineternet, konečný spotrebiteľ, sa platí zásielka pri prevzatí tovaru (dobierka).

11. Záručná doba

Na predávaný tovar, pokiaľ nie je určené inak, je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov. Priložený doklad o predaji slúži zároveň ako dodací a záručný list. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru k doručeniu Slovenskej pošty alebo kuriérom GLS. Práva a povinnosti kupujúceho sa riadia podľa Občianskeho zákonníka.

12. Zrušenie objednávky

Ak po odoslaní objednávky do 24.00 h nasledujúceho dňa zistíte, že vám objednaný tovar nevyhovuje, prípadne ste sa pomýlili v objednávke, máte možnosť zrušiť objednávku bez uvedenia dôvodu. Zrušenie nám zašlite na email info@loveat.sk . Obratom vám pošleme potvrdenie o zrušení objednávky. Náklady spojené s vrátením tovaru hradí zákazník.

13. Reklamácie

Pred prevzatím a zaplatením zásielky z pošty si ešte na mieste skontrolujte či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame zásielku neprebrať, môže sa totiž stať, že pracovníci pošty, doručovacej služby, poškodia zásielku nevhodnou manipuláciou. Na už prijaté zásielky reklamácie neprijímame. V prípade, že vám prišla zásielka poškodená a neprevzali ste ju, prosíme, aby ste nás o tom informovali e-mailom. V tomto prípade Vám pošleme novú zásielku.

Reklamácia sa vzťahuje len na: preukázateľné poškodené zásielky, ktoré boli zistené ihneď po dodávke tovaru.

Reklamácia sa nevzťahuje na: chyby spôsobené užívateľom počas bežného používania tovaru.

Postup pri reklamácii:

Po prevzatí tovaru si prezrite tovar a doklad o predaji. Ak zistíte pri prevzatí tovaru chyby, je vašou povinnosťou oznámiť nám zistené skutočnosti prostredníctvom e-mailu, najneskôr však do 3 dní od prevzatia tovaru. V prípade, ak zistíte výrobné chyby, je potrebné najprv tovar na vlastné náklady zaslať na našu adresu spolu s uvedením dôvodu reklamácie. K zásielke nezabudnite priložiť kópiu dokladu o predaji, ktorý sme poslali s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa. Reklamovaný tovar vám vymeníme za iný, ktorý si vyberiete alebo vám vrátime peniaze. Poštovné a iné poplatky nevraciame. Poškodenie tovaru pri preprave má za následok neuznanie reklamácie. Tovar zasielajte buď formou balíka, alebo doporučene ako list. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá.

Doba vybavenia reklamácie:

Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu. O oprávnenosti reklamácie rozhodneme najneskôr do 3 pracovných dní od obdržania reklamovaného tovaru. O výsledku Vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu, pokiaľ sa nedohodneme inak. Oprávnená reklamácia, vrátane odstránenia chyby, bude vybavená na naše náklady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa začatia reklamačného konania. V prípade neoprávnenej reklamácie, bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.

Ochrana osobných údajov:

Za účelom vybavenia vašej objednávky si musíme uložiť vaše osobné údaje. Poskytnutie údajov je z vašej strany dobrovoľné. Vyplnením objednávacieho formulára dávate súhlas s použitím, spracovaním a uložením vašich osobných údajov do našej databázy. Kedykoľvek máte právo písomne tento súhlas odvolať.

14. Záverečné ustanovenia

Práva zákazníka vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších právnych predpisov zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Predávajúci ani kupujúci nezodpovedá za oneskorené plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich z týchto podmienok, ak takéto oneskorenie bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť a takáto strana má právo na primerané predĺženie lehoty pri plnení svojich záväzkov.